Vì tương lai của con em…

0
85

Sách giáo khoa mà đã sai thì không nên chỉnh sửa, phải huỷ bỏ nó đi. Còn nhiều bộ sách giáo khoa khác sao lại phải bắt buộc, phải cố sử dụng cho được sách của nhóm Cánh Diều.

Có ăn chia trong việc bán sách của nhóm này trong trường học không? Người ta có quyền nghi ngờ chuyện này vì số tiền thu được là hàng ngàn tỷ đồng chứ không phải là ít. Và cũng vì số tiền lớn thế này nên người ta dễ dàng táng tận lương tâm.

Vì tương lai của con em, đề nghị Bộ Giáo Dục không nên chỉnh sửa hay lập Hội đồng thẩm định cho mất thì giờ. Hãy bỏ ngay sách giáo khoa của nhóm Cánh Diều.

Nếu nhóm này còn tham vọng viết sách giáo khoa cho học sinh, đề nghị viết lại sách mới theo nội dung khác với những thay đổi mới hoàn toàn.

Dư luận phê phán đúng chứ không sai. Đã sai như thế thì chỉnh sửa cũng chỉ là những cuốn sách chắp vá, phản giáo dục, phản sư phạm.

DO DUY NGOC