Thơ né ANM…

0
1011

THƠ KHÔNG PHẠM LUẬT

ĐẢ hổ, diệt ruồi Trọng múa may,
ĐẢO ta giặc cướp chiếm từng ngày,
CỘNG thêm xả thải làm chết biển,
SẢN vật nào còn để trông mong.
TRỌNG nghĩa, khinh tài vững thiên thu,
LÚ lẫn, tham lam chuốc ưu phiền,
BÁN rẻ lương tâm, phò Hán tặc,
NƯỚC đã bẩn rồi rửa sạch không?
TA thề sanh tử với non sông,
QUYẾT rút gươm thiêng giữ Lạc Hồng,
DIỆT: quân Hán tặc, loài lang sói,
CỘNG với nội cừu lũ Việt gian.

TRAN HUNG