Sài Gòn xưa đón Tết Canh Dần, 1950

0
674

https://youtu.be/J3yLH9zj7NU