Quan đi chàng hảng…

0
222

Đang làm quan đương nhiệm, công nhiên có hai quốc tịch.

Xưa, Lữ Bố muốn thờ ba họ cũng phải phản họ này mới dám ngang nhiên theo họ kia.

Nay, giữa thanh thiên bạch nhật, nghênh ngang đi chàng hảng.

Không coi triều đình ra gì, không coi phép nước ra gì, không coi chúng dân ra gì.

May cho ông là đã khép lại thời phong kiến, chứ phải còn thời đó, đang làm quan triều này lại mang lòng với triều khác thì được sủng ái lắm cũng phải chém ngang lưng, tha chết cho gia tộc, truyền đày biệt xứ, con cháu vĩnh viễn không được thi cử, tham gia quan trường…

Làm người đã bất trung thì còn gì mà luận!

NGÔ NGUYỆT HỮU