Phải tăng thuế!

0
528

Một ông vua ngồi trong hoàng cung và nghe thấy tiếng rao ngoài cửa sổ: “Táo nào, táo ngon đây!”

Nhà vua nhìn ra thấy một ông già với một chiếc xe đẩy bán táo, và xung quanh – đám đông người mua.

Vua thấy thèm ăn hoa quả bèn gọi quan nhất phẩm đến và nói: “Đây là năm đồng tiền vàng, hãy đi mua táo cho ta”.

Quan nhất phẩm cho gọi quan cửu phẩm và nói: “Đây là bốn đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua táo”.

Quan cửu phẩm gọi cho quan bộ lễ và nói: “Đây là ba đồng vàng, hãy chạy đi mua táo”.

Quan bộ lễ gọi đội trưởng thị vệ và nói: “Đây là hai đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua táo.”

Đội trưởng thị vệ gọi một người lính canh và nói: “Đây là một đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua táo”.

Tên thị vệ bước ra và tóm cổ ông già: “Này, ông đang hò hét cái gì vậy? Đây là chợ hay là hoàng cung?” “Xéo khỏi đây ngay, tịch thu hết táo.”

Thị vệ quay trở về và nói: “Đây, thưa đội trưởng, một món hời. Một đồng tiền vàng được một nửa xe táo”.

Đội trưởng đi đến quan bộ lễ: “Đây, thưa ngài, hai đồng tiền vàng được một bao tải táo”.

Quan bộ lễ đi đến gặp quan cửu phẩm: “Đây, ba đồng tiền vàng được một túi táo”.

Quan cửu phẩm đến gặp quan nhất phẩm: “Đây, bốn đồng tiền vàng được một nửa túi táo. Biết làm sao được, thưa ngài, lạm phát mà.”

Quan nhất phẩm xuất hiện trước mặt nhà vua: “Đây, thưa bệ hạ, như ngài đã ra lệnh – năm quả táo đây ạ.”

Nhà vua ngồi trong cung điện và nghĩ: “Năm quả táo – năm đồng tiền vàng, một quả táo – một đồng tiền vàng, mà dân chung tranh giành để mua…

VẬY CẦN PHẢI TĂNG THUẾ ĐÁNH VÀO DÂN CHÚNG!

LƯỢM TRÊN MẠNG