Nhớ đấy!…

0
139

Đích danh Trần Bình Minh Tổng giám đốc đài Truyền hình Quốc Gia này:

Không một đồng lương nào của quý vị không từ thuế của dân trong ấy có họ, những người buôn gánh bán bưng.

NHỚ ĐẤY!

Nếu quý vị chọn bưng bô, nịnh hót chính quyền
Nói ngay
Đấy là một quyền
cho phép
Nếu tiền & danh chảy vào túi quý vị
Đấy cũng là một [ lợi ] quyền
Được cho phép.
Nếu quý vị tự xếp hàng trong hàng ngũ “nô”: nô tài, nô dịch, nô lệ, nô văn, nô nghệ, nô mồm vv…
Đấy cũng là một chọn lựa – được quyền
Cho phép.
Vậy nên
Nếu có ai không giống quý vị
Không bưng bô, nịnh hót
Cũng hãy nhớ đấy là một quyền
Của họ
Thêm một quyền nữa chẳng may, vô phúc mà quý vị bị ai đấy khinh bỉ
Cũng rất bình tĩnh nhớ rằng
Đấy cũng là một quyền
Được phép.
Chúc tốt lành!
Và tốt làm!

ĐỖ TRUNG QUÂN