Não cối xay…

0
73

Các trí thức Việt đa phần có não cối xay. Lâu nay vẫn thế và bây giờ vẫn thế.

Về chính trị, hết ngợi ca ông Hồ thì chuyển sang ngợi ca ông Diệm, ông Thiệu.

Về đạo đức, hết ngợi ca đạo đức cộng sản thì ngợi ca đạo đức tư sản, kể cả quay về ngợi ca đạo đức Nho giáo.

Về văn hoá nghệ thuật, hết ngợi ca Tố Hữu thì chuyển sang ngợi ca Hoàng Cầm, Hoàng Hưng, Lưu Quang Vũ, hết ngợi ca thơ văn miền Bắc thì chuyển hướng sang ngợi ca văn học đô thị miền Nam.

Đã ngợi ca thì các ông bà cứ xem cái điều ngợi ca đó là khuôn vàng thước ngọc. Trong khi các khuôn mẫu ấy đối lập nhau, lấy cái này chửi cái kia đến xổ toẹt, thì cái nào là chuẩn giá trị?

Sao không xây dựng một hệ giá trị cho tương lai mà cứ lẩn quẩn với nấm mồ của quá khứ? Trí thức là tinh hoa của dân tộc mà não cối xay như vậy thì dân tộc này còn lâu mới phát triển lành mạnh!

CHU MỘNG LONG