Khoảng trống vô hình…

0
46

Tôi ngụ cư ở Sài Gòn hơn 12 năm. Tưởng như mình đã quen với Sài Gòn lắm rồi. Chỉ đến sau khi Sài Gòn gỡ phong tỏa mới thấy hình như mình chưa quen.

Chưa quen với mất mát!

Có những người đã ra đi không một lời từ biệt.

Có những ngày thấy nhiều avatar của bạn bè mang một màu đen.

Có những tài hoa giờ chỉ còn là tinh anh. Cả những mất mát khác khó mà diễn đạt được bằng lời.

Có một khoảng trống vô hình mà lớn lắm…

MAI QUỐC ẤN