Hãy nghĩ đến…

0
358

Sinh thời, HCM có nhiều ngày sinh khác nhau. Ví như Đơn xin học trường Hành chính thuộc địa năm 1911 ghi sinh năm 1892. Bản khai tại cảnh sát quận ở Paris năm 1911 ghi sinh ngày 18/01/1894. Đơn xin vào Hội Tam Điểm (Franc-Maçonnerie) đầu năm 1922 ghi sinh ngày 15/02/1895. Mật thám Pháp điều tra tại làng Kim Liên, ghi là sinh tháng 4/1894.

Tờ khai tại Đại sứ quán Liên Xô ở Berlin tháng 6/1923, ghi sinh ngày 15/02/1895. Hộ chiếu do Tổng lãnh sự quán Trung Hoa Dân Quốc tại Singapore cấp ngày 28/4/1930 ghi năm sinh 1899. Từ năm 1946 trở đi, chọn là 19/5/1890 là vì phải tiếp đô đốc D’Argenlieu (Đác-giăng-li-ơ) cho phải lẽ vì ông này theo phái chủ chiến, muốn phá hiệp định Pháp công nhận Việt Nam DCCH là một quốc gia độc lập.

Tôi không luận bàn chuyện sinh chuyện tử của một người mà hơn hết người đó còn là một leader của một quốc gia, tôi chỉ luận bàn chuyện vĩ cuồng thái quá một người đã đi vào dĩ vãng của nhiều người theo lối tuyên truyền của chính quyền VN xưa nay. Mỗi một giai đoạn lịch sử mỗi khác, những người đã yên nghĩ xin hãy cho họ nghĩ yên.

Trên thế giới nhiều quốc gia họ cũng có nhiều lãnh tụ xuất sắc, đưa dân tộc, đất nước họ trở nên giàu mạnh (ví như Lý Quang Diệu – Singapore,..) nhưng không ai tuyên truyền, vĩ cuồng như ta và các nước theo Marxist cả. Không bao giờ có ai mà “đời đời sống mãi” trong sự nghiệp của chúng ta cả, đừng để thế kỷ 21 rồi mà còn tuyên truyền lãnh tụ Ủn như bắc Triều Tiên.

Hãy nghĩ đến từng đồng thuế khó nhọc của người dân mà tiết kiệm những chi phí không đáng có, hãy nghĩ đến những chính sách chấn hưng dân tộc, nâng cao đời sống của người dân thay cho lối tuyên truyền, kỷ niệm về một thời đã xa không còn quá nhiều ý nghĩa thực tế với chúng dân.

LE MINH