Chữ = tự (字) = Word/”chữ” không phải là “từ” (詞)…

0
43

1/ “CHỮ”, rất thuần Việt, sao không dùng mà cứ gọi là “từ”? Chẳng hạn, “bài diễn văn này có 500 CHỮ (words)”, không dùng như rứa mà cứ gọi là “500 từ”; rồi “những từ này”, ủa, sao không viết là “những CHỮ này”?… Nhiều lắm, vô số kể, nhiều người trong chúng ta giờ đây cũng bị nhiễm viết/gọi là “từ” thay vì “chữ”!

Quí bạn có bao giờ thắc mắc, lấy làm lạ, rằng: tiếng thuần Việt gọi là “CHỮ”, hay quá sức, mà vì sao bị trục xuất dần dần từ sau năm 1975, đến nay gần như biến mất tiêu, bị bức tử?

2/ Mà dù có dùng âm Việt-Hán đi nữa thì cũng phải dùng cho đúng. “Từ” đâu hoàn toàn đồng nghĩa với “CHỮ” mà ham!

“CHỮ”, nếu dùng âm Việt-Hán, là “tự” (字) – chẳng hạn, “Hán tự” (漢字) nghĩa là “chữ Hán”, đâu ai ấm ớ đi gọi là… “Hán từ”!

Còn “từ” (詞), nghĩa là gì? “Từ” nghĩa là lời nói, như “ngôn từ” (言詞); “từ” nghĩa là một đoạn văn, một bài viết, như “ca từ” (歌詞) là lời bài ca, như “diễn từ” (演詞) là cả một bài diễn văn…

Tức là, khi bạn viết như ri “bài diễn văn này có 500 từ”, là… SAI!; bởi vì cả một bài diễn văn đó gộp thành “TỪ”, và trong bài diễn từ này có “500 TỰ” (nếu vẫn ưng dùng âm Việt-Hán), hay “500 CHỮ”.

3/ Sao lại xảy ra tình trạng lẫn lộn, “râu ông đem cắm cằm bà” như rứa?

“Từ” còn mang tính chất của một đơn vị ngôn ngữ, chẳng hạn “danh từ” (名詞), “động từ” (動詞)…

Ví dụ: “đình” (庭) là danh từ, ở đây danh từ chỉ có 1 chữ (tự). Thấy gì? Danh từ “đình” có 1 chữ, thành thử khối người ba chớp ba nháng giải thích – đó, “từ” tức là “chữ”.

Xem tiếp. “Gia đình” (家庭) là danh từ, ở đây danh từ gồm có 2 chữ (tự), ở đây “từ” nhiều hơn “chữ” rồi đa!

Tóm lại:

  1. a) CHỮ là “tự” (字)
  2. b) “Từ” (詞) là tập hợp của nhiều “tự”, tức tập hợp nhiều CHỮ (ít nhứt là 1, và trở lên).

CHỮ, như vậy, không đồng nhứt với “từ”.

  1. c) Tốt nhứt, hay nhứt, là hãy cùng nhau trở lại với cách dùng thuần Việt, gọi là “CHỮ”!

Chẳng hạn, “đoạn văn kia có 300 CHỮ”, “tôi xin viết ra đây mấy CHỮ…”, “cụm CHỮ sau đây…” (đừng viết “cụm từ”, bởi vì xin nhắc lại, “từ” là đã bao hàm số nhiều rồi, là cả cụm rồi).

MATTHEW NCHUONG