Chẳng xót tiền dân…

0
120

Tranh không lời của Sergi Riabokon, hoạ sĩ Ukraine (nguồn: Iran Cartoons).

Từ cái tứ “Chẳng xót tiền dân”, hoạ sĩ người Ukraine nầy đã vẽ nên một cảnh đầy tính châm biếm: hàng loạt người dân cùng… trần truồng phơi mình chứng kiến quan lớn sắp khai trương một bức tượng ải tượng ai, mà tấm vải che tượng được tạo thành với quần với áo “vét sạch” từ dân chúng.

TB: Dựng tượng bệ hạ, rồi một mai bệ hạ bị hạ bệ, bao nhiêu tượng sẽ bị kéo đổ nhào, bài học lịch sử đó vẫn bị nhiều nhà đương cục ở khắp nơi phớt lờ. Được thôi, “Ну, погоди!” (Nu, pogodi!) – Well, Just You Wait! Hãy đợi đấy…