Bong bóng…

0
67

BONG BÓNG THÔI MÀ…
Tranh của hoạ sĩ Áo Gerhard Gepp (nguồn: Cartoon Gallery).