A dou…

0
180

Viết cho các cháu lớp 1 mà y như viết báo cáo đại hội đảng.

Các tác giả soạn sách đạo đức lớp 1 đã rất vô đạo đức khi cóp nguyên báo cáo gởi lên đảng ủy cấp trên trong ngành giáo dục làm thành thư gởi các cháu lớp 1 trong lời nói đầu.

Vô đạo đức từ trong bản chất mà cũng soạn sách giáo khoa đạo đức.

Chỉ còn biết a dou…

HUYNH NGOC CHENH